Algemene Voorwaarden – EigenTijd(s)

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offertes, werkopdrachten en overeenkomsten. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

EigenTijd(s) behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site of aanvaarding van de offerte. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

Levering van goederen en diensten

De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking gemeld te worden.

De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De levering van goederen gebeurt bij de klant, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De klant kan er ook voor kiezen om de bestelling op te halen na afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.
EigenTijd(s) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. EigenTijd(s) mag - zonder opgave van redenen – bestellingen weigeren, leveringstermijnen aanpassen, leveringen splitsen of andere voorwaarden verbinden aan de levering.


Voor artikelen waar de klant zelf de foto('s) aanlevert is de klant ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de foto en het resultaat in het eindproduct. Als EigenTijd(s) vaststelt dat de kwaliteit van de aangeleverde foto onvoldoende is, zal de klant zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld worden en de mogelijkheid krijgen een andere foto aan te leveren of de bestelling kosteloos te annuleren. Het is echter niet mogelijk om elke aangeleverde foto aan een grondige kwaliteitscontrole te onderwerpen. Bijgevolg is EigenTijd(s) niet verantwoordelijk en dus niet verplicht een schadevergoeding, terugbetaling of compensatie te voorzien als de klant niet tevreden is van het eindartikel en dit te wijten is aan de kwaliteit van de aangeleverde foto('s).

Alle artikelen waar de klant zelf de foto('s) aanlevert of gebruik maakt van één of meerdere foto's uit de collectie van de fotograaf of van foto's die geleverd zijn na een fotoshoot door de fotograaf zijn goederen op maat. Annulering van de bestelling van goederen is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door EigenTijd(s) wordt bevestigd.

Eventueel betaalde voorschotten of facturen worden in dat geval niet terugbetaald, onverminderd bewijs van hogere schade door de klant. Indien de klant de bestelling annuleert ziet de klant af van het eigendomsrecht en mag EigenTijd(s) de goederen gebruiken als demomateriaal of voor reclamedoeleinden.

Het beeldscherm waarop foto's of fotoartikelen worden bekeken door de klant kan een invloed hebben op de kwaliteit en de kleur van het artikel. EigenTijd(s) is niet verantwoordelijk als het eindresultaat de klant niet bevalt en dit veroorzaakt wordt door het beeldscherm waarmee de foto's of artikelen werden bekeken door de klant.

Het beëindigen van de overeenkomst voor het leveren van diensten kan op elk moment mits een opzegperiode van één maand en dit dient schriftelijk te gebeuren. Onmiddellijke stopzetting staat gelijk aan het vergoeden van de opzegperiode a rato van een gemiddelde van het aantal werkuren per maand.

Voor fotografieopdrachten geldt eveneens dat ze slechts geannuleerd kunnen worden mits schriftelijke kennisgeving, minstens 14 kalenderdagen voor de uit te voeren opdracht. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald. Indien de opdracht wordt geannuleerd binnen de periode van 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht dan is er door de klant een schadevergoeding verschuldigd die gelijk staat met het totale bedrag dat in de overeenkomst werd afgesproken. De klant kan er evenwel voor kiezen om de helft van dit bedrag om te zetten in een tegoedbon die wordt afgeleverd ten persoonlijke titel en niet overdraagbaar aan derden. De tegoedbon heeft een geldigheid van 3 maanden vanaf datum aflevering.

Foto's worden nooit in RAW-formaat afgeleverd. Het standaardformaat is .JPEG.

Bijstand van derden

EigenTijd(s) is niet verantwoordelijk voor adviezen waarbij beroep gedaan werd op bijstand van derden of die rechtstreeks door de klant verstrekt werden.

Financiële afspraken

EigenTijd(s) is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling – btw is niet van toepassing.

De vermelde prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald tijdens het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en wordt op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert.

EigenTijd(s) behoudt zich het recht voor om prijzen en verzendkosten op elk ogenblik te wijzigen.

De foto's die in de webshop gebruikt worden kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs en dienen enkel ter illustratie.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. EigenTijd(s) is niet verantwoordelijk voor typfouten en bijgevolg niet verplicht het artikel volgens de foute prijs te leveren.

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalmogelijkheden: //////////

Het leveren van diensten wordt uitgevoerd aan een overeengekomen uurtarief en wordt gefactureerd per begonnen 5 minuten. De uurtarieven zijn onderhevig aan indexatie van 2% en worden jaarlijks aangepast op de aanvangsdatum van de samenwerking.

Verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant. Het tarief is €0.45 per kilometer. De afstand wordt berekend met Google Maps.

Verplaatsingen naar andere locaties dan de plaats van uitvoering zullen worden gefactureerd aan hetzelfde tarief.

Andere kosten zijn niet opgenomen in deze prijs. Indien EigenTijd(s) tijdens de uitvoering van de opdracht andere kosten maakt die door de klant moeten gedragen worden, zal zij de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de klant moeten bekomen om deze kosten te kunnen aanrekenen.

Voor het uitvoeren van fotografieopdrachten wordt een bestelbon opgemaakt. De tarieven op de website zijn richtprijzen. De klant ontvangt een bestelbon en indien akkoord met het bedrag en de opdracht dan betaalt de klant een voorschot van 25% op het totale bedrag. Dit voorschot dient betaald te worden ten laatste 14 kalenderdagen voor de uitvoering van fotografieopdracht. De opdracht wordt pas aanvaard na betaling van het voorschot. Bij gebreke aan betaling van het voorschot gaat de fotografieopdracht niet door.

Verzendkosten, levertermijnen en retourneren

Leveringen in België zullen gemiddeld 5 tot 7 werkdagen duren of langer. Bij overschrijding van de 7 werkdagen wordt de klant verwittigd. Deze termijnen zijn indicatief en bij overschrijding ervan heeft de klant geen recht op een schadevergoeding of compensatie.

Bij bestelling van albums en andere fotoartikelen dient de klant rekening te houden met de tijd die nodig is voor de opmaak. Gemiddeld genomen mag de klant rekenen op 4 weken voor de opmaak. Deze 4 weken staan los van de levertermijn.


De verzendkosten voor leveringen in België zijn minimum 3,50 EUR.

De verzendkosten voor Nederland en Frankrijk zijn minimum 7 euro.

EigenTijd(s) is niet aansprakelijk voor bestellingen die verloren geraken bij Bpost of andere koerierdiensten of voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens. Extra kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste van de klant.

Artikelen op maat kunnen niet geretourneerd worden. Voor alle andere artikelen geldt de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed. De klant kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dan moeten de ontvangen goederen op kosten van de klant binnen 14 kalenderdagen teruggestuurd worden. Pas als het geretourneerde artikel is terugbezorgd zal de verkoper de aankoopprijs en retourkosten terugbetalen. Om de retourkost terug te betalen dient een geldig en origineel bewijs van verzending aan de verkoper bezorgd te worden.

Facturatie

De vergoeding en onkosten voor het leveren van diensten maken het voorwerp uit van facturatie door EigenTijd(s) waarbij betaling gebeurt binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Voor de dienstverlening als freelancer kan de klant ervoor kiezen om per uur samen te werken. Facturatie gebeurt dan telkens op het einde van de kalendermaand voor de gepresteerde uren in die maand.

Kiest de klant voor een pakket van 5 uren of meer dan wordt er een voorschot gevraagd van 10% op het totale bedrag van de factuur. Dit voorschot dient betaald te worden voor aanvang van de samenwerking en wordt verrekend op de eindfactuur van de betreffende samenwerking.

Een pakket van 5 – 10 - 30 uren is gedurende respectievelijk 1 – 2 - 6 maand(en) geldig. Dit betekent dat de klant vanaf datum ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gedurende 1 – 2 – 6 kalendermaand(en) resp. 5 – 10 - 30 uren beroep kan doen op de diensten van EigenTijd(s) zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.


De klant beschikt over 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur om de realiteit van de erop vermelde prestaties en onkosten na te gaan. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan reactie binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Betaling gebeurt op bankrekening ING BE62 3632 2828 1961.

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:

  • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
  • € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
  • € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Indien wij gehouden zouden zijn bedragen te betalen aan de klant, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interesten in het voordeel van de klant en lastens ons.

Bij laattijdige betaling door bedrijven die ingeschreven zijn in de kruispuntbank der ondernemingen is van rechtswege en zonder verdere aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 8% van het factuurbedrag met een minimum van 250€, onverminderd de intresten ten belope van 9% per jaar.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere samenwerking op te schorten. Tevens behouden wij het recht voor om de samenwerking van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

De geleverde koopwaar blijft eigendom van EigenTijd(s) zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering.

Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Vertrouwelijkheid

De partijen zullen samenwerken in een geest van wederzijdse loyaliteit en geen daden plegen of verklaringen afleggen die in contradictie zouden zijn met de doelstellingen van deze overeenkomst of die activiteiten van de andere zouden discrediteren of bemoeilijken.

Partijen verbinden er zich toe alle interne informatie waartoe zij toegang krijgen, vertrouwelijk te zullen behandelen en ze niet aan derden mede te delen noch te gebruiken, tenzij voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing voor informatie:

- die publiek gekend was, buiten bekendmaking door één van de partijen of hun aangestelde;

- die bekend wordt aan partijen op een niet-confidentiële basis door eender welke bron.

Aansprakelijkheid

EigenTijd(s) verbindt er zich toe, in de uitvoering van haar opdrachten, alle te hare beschikking staande ervaring, know-how en middelen aan te wenden, in overeenstemming met alle aanvaarde professionele, technische en wetenschappelijke normen en standaarden.

Zij zal evenwel niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het gebruik en de aanwending van de door haar verstrekte adviezen, noch voor de beslissingen die door de klant worden genomen welke gebaseerd zijn op zulkdanige adviezen.

De klant erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om EigenTijd(s) toe te laten haar verplichtingen na te komen.

Meer bepaald zal de klant: een contactpersoon aanstellen, alle nodige documentatie bezorgen, de vragen voor bijkomende informatie beantwoorden, de discussiepunten oplossen en de nodige beslissingen nemen, en dit binnen een periode van 5 werkdagen volgende op het verzoek van EigenTijd(s).

Bovendien waarborgt de klant dat alle informatie, die door hem aan EigenTijd(s) in de loop van de uitvoering van deze opdracht overgemaakt wordt, volledig en juist is en dat het gebruik van deze informatie geen inbreuk op rechten van derden vormt.

Auteursrecht

Het auteursrecht behoort altijd toe aan de fotograaf. De fotograaf kan wel een gebruiksrecht verlenen aan de klant. Dit wordt ook een licentie genoemd en geeft de klant het recht de foto('s) onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en publiceren.

Voor particuliere klanten van EigenTijd(s) geldt dat de foto('s) onbeperkt gebruikt mogen worden in de privésfeer (online en offline). Een bronvermelding (fotografie door EigenTijd(s)) bij publicatie op eigen sociale media wordt gewaardeerd maar is niet verplicht. Dit geldt voor alle soorten fotografie dus ook bvb huisdierenfotografie.

Voor niet-particuliere klanten is een bronvermelding verplicht bij elke online en offline publicatie. De licentie voor online onbeperkt gebruik op zowel eigen sociale media als website van de opdrachtgever zijn inbegrepen in de prijs. Voor alle andere publicaties dient een bijkomende licentie gekocht te worden.

Bij gebruik van beelden waarop portretrecht van toepassing is: indien voor publicatie toestemming van derden vereist is, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om hiervoor toestemming te verkrijgen van de geportretteerden. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de fotograaf.

Bij inbreuken op het gebruiksrecht door zowel particuliere als niet-particuliere klanten wordt een schadevergoeding gevorderd waarbij het tarief afhankelijk is van de aard en de omvang van de inbreuk.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst